Consumenten en bedrijven  Installateurs

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Definities:
a. “Verkoper” verwijst naar Durable Me B.V., de leverancier van energieopslagsystemen.
b. “Koper” verwijst naar de partij die energieopslagsystemen aanschaft bij de Verkoper.
c. “Producten” verwijst naar de energieopslagsystemen en bijbehorende componenten zoals gespecificeerd in de offerte of bestelling.

Bestellingen en Offertes:
a. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door de Verkoper.
b. Offertes zijn geldig voor de aangegeven periode en zijn onderhevig aan beschikbaarheid van de producten.
Prijs en Betaling:
a. De prijzen zijn zoals vermeld in de offerte of bestelling, exclusief belastingen en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
b. Betalingen moeten worden uitgevoerd volgens de overeengekomen betalingsvoorwaarden.
c. Bij gebreke van tijdige betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor om rente in rekening te brengen over het uitstaande bedrag.

Levering:
a. De Verkoper zal zich inspannen om de Producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, tenzij anders vermeld.
b. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment van overdracht van de Producten aan de transporteur, tenzij anders overeengekomen.

Garantie:
a. De Verkoper garandeert dat de Producten vrij zijn van fabricagefouten en voldoen aan de specificaties zoals vermeld in de offerte of productdocumentatie.
b. De garantieperiode en voorwaarden worden gespecificeerd in de garantieovereenkomst die wordt geleverd bij de Producten.

Aansprakelijkheid:
a. De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot de reparatie, vervanging of terugbetaling van defecte Producten, zoals bepaald door de geldende garantievoorwaarden.
b. De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

Overmacht:
a. De Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen of tekortkomingen in de uitvoering van verplichtingen als gevolg van omstandigheden buiten zijn redelijke controle.

Toepasselijk Recht:
a. Deze leveringsvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht en eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Door het plaatsen van een bestelling bij de Verkoper, stemt de Koper in met deze leveringsvoorwaarden.